Bezpłatny udział w terapii on-line

Drodzy Pacjenci,
chcieliby?my zaprosi? niewielk? grup? z Pa?stwa, do bezp?atnego udzia?u w terapii poudarowej on-line. Wprowadzili?my pewne zmiany technologiczne w naszej platformie, które teraz wymagaj? przetestowania.

Wymagania:

Osoby jakich poszukujemy musz? posiada? komputer, kamer? internetow? i dost?p do Internetu. Niezb?dna jest tak?e przynajmniej minimalna umiej?tno?? obs?ugi komputera lub osoba z takimi umiej?tno?ciami do pomocy. Wynika to z faktu, ?e w trakcie testów mo?e okaza? si? konieczne zg?aszanie ewentualnych b??dów.

Czas:

Uczestnicy bezp?atnej terapii otrzymaj? dost?p do platformy internetowej na przynajmniej miesi?c. W tym czasie b?d? tak?e odbywa? wideo konsultacje w wybranych przez siebie terminach. Ilo?? konsultacji zale?e?  b?dzie od indywidualnych potrzeb Pacjentów (planujemy minimum jedn? konsultacj? w tygodniu).

Jak wzi?? udzia? w bezp?atnej terapii?

Wystarczy zg?osi? si? do nas – mailowo, telefonicznie lub po prostu zapisa? si? na pierwsz? bezp?atn? konsultacj?, w trakcie której fizjoterapeuta oceni, czy Pacjent kwalifikuje si? do naszego testu oprogramowania.
Wszelkie informacje dotycz?ce oferowanej przez nas terapii znajdziecie Pa?stwo  na pozosta?ych stronach naszej witryny www.ewenemed.pl