REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU EWENEMED.PL

 § 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług serwisu www ewenemed.pl – właścicielem którego jest CMZ sp. z o.o. NIP 8272305077, REGON 101649834, KRS 0000473785, ul. Zabrodzie 38, 98-277 Brąszewice
Zarejestrowane przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
tel. 801 066 393, 71 715 29 33
e-mail: kontakt@ewenemed.pl
Każda osoba, przystępująca do korzystania z usług oferowanych przez Właściciela Serwisu oświadcza, że zapoznała się z określonym w przedmiotowym Regulaminie zbiorem zasad korzystania z Usługi, wyraża zgodę na związanie jego treścią i jednocześnie akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.

Z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu mogą korzystać tylko podmioty korzystające z Internetu, które dokonały uprzedniej rejestracji na warunkach określonych w Regulaminie.

 

§ 2 SŁOWNICZEK TERMINÓW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Użyte w treści Regulaminu terminy oznaczają:

Serwis – strona internetowa o adresie ewenemed.pl

Właściciel Serwisu – podmiot wskazany w § 1 niniejszego Regulaminu.

Użytkownik– jest to osoba fizyczna zlecająca Właścicielowi Serwisu świadczenie Usług w zakresie określonym niniejszym Regulaminem.

Usługa –Usługa świadczona przez Właściciela Serwisu w domenie ewenemed.pl przez okres 4 tygodni, polegająca na udostępnianiu nagrań z  ćwiczeniami, zapewnieniu kontaktu z fizjoterapeutą, udzielaniu profesjonalnych porad on-line przez fizjoterapeutów, układaniu spersonalizowanych planów ćwiczeń – na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Logowanie – czynność faktyczna, dokonywana przez Użytkownika celem korzystania z Usługi, polegająca na podaniu w udostępnionym Serwisie indywidualnego loginu oraz has?a.

Konto użytkownika – jest to indywidualnie przyznane Użytkownikowi konto, umożliwiające korzystanie z Usługi.

Wynagrodzenie abonamentowe – jednorazowe wynagrodzenie płatne z góry przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu w zamian za Usługą w formie przelewu bankowego lub poprzez system płatności elektronicznych, na podstawie wystawionego przez Właściciela serwisu właściwego dokumentu księgowego.

Okres abonamentu – okres abonamentu w wymiarze 4 tygodni.

Si?a wy?sza – wszelkiego rodzaju zdarzenia zewnętrzne, których skutków nie da si przewidzieć, ani też im zapobiec, pozostające poza sferą władztwa oraz nadzoru Właściciela Serwisu;

Blokada us?ugi – brak możliwości korzystania przez Użytkownika z Usługi;

Rejestracja – przystąpienie przez Użytkownika do Usługi, poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego tj. podanie wymaganych formularzem danych osobowych, zaakceptowanie jego postanowień

Rezygnacja – jednostronne oświadczenie woli Użytkownika w przedmiocie zaniechania korzystania z Usługi, przekazane Właścicielowi Serwisu w okresie przed rozpoczęciem świadczenia Usługi w formie pisemnej lub poczty elektronicznej na adres: kontakt@ewenemed.pl

 

§ 3 ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW UŻYTKOWNIKA

Własność wszystkich danych osobowych wprowadzonych i przechowywanych na koncie użytkownika przysługuje Użytkownikowi.

U?ytkownik jest zobowi?zany do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Us?ugi. Brak wywi?zania si? ze wskazanego obowi?zku upowa?nia W?a?ciciela Serwisu do rozwi?zania Umowy, z zachowaniem prawa do ??dania ca?o?ci wynagrodzenia abonamentowego za udzielony okres dost?pu do Us?ugi.

U?ytkownik ma obowi?zek dokona? zap?aty umówionego wynagrodzenia abonamentowego za okres abonamentowy, w terminie wynikaj?cym z niniejszego Regulaminu.

U?ytkownik w ka?dym czasie ma prawo do bezp?atnej pomocy technicznej udzielanej za pomoc? poczty elektronicznej pod adresem e – mail: kontakt@ewenemed.pl

Na ka?d? zmian? dokonan? zarówno w tre?ci Regulaminu, jak i dzia?aniu Serwisu U?ytkownik musi wyrazi? zgod?. Brak wyra?enia zgody przez U?ytkownika jest traktowany jako rezygnacja z korzystania z Us?ugi w my?l § 8 niniejszego Regulaminu.

Uzyskanie dost?pu do Serwisu w ramach konta Użytkownika oznacza udzielenie przez W?a?ciciela Serwisu niewy??cznej ograniczonej czasowo licencji bez prawa udzielania sublicencji,  na korzystanie z informacji zawartych w Serwisie wy??cznie dla w?asnych potrzeb U?ytkownika, zgodnie z zasadami i warunkami okre?lonymi w przedmiotowym Regulaminie, za po?rednictwem sieci Internet.Licencja udzielona zostaje na czas okre?lony, odpowiadaj?cy okresowi dost?pu do Serwisu.

Licencja w szczególności nie uprawnia do:

  • rozpowszechniania informacji pobranych z Serwisu, w tym w szczególno?ci na zasadach u?yczenia, najmu, dzier?awy lub sprzeda?y,
  • udost?pniania dost?pu do Serwisu osobom trzecim, w tym do udost?pniania has?a osobom trzecim,
  • utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu,
  • przeniesienia praw wynikaj?cych z niniejszej umowy na osob? trzeci?.

 

§ 4 ZAKRES PRAW I OBOWIĄZKÓW WŁAŚCICIELA SERWISU

W?a?ciciel Serwisu jest tylko i wy??cznie administratorem danych o których mowa w § 4  niniejszego Regulaminu, zobligowanym w szczególno?ci do zarz?dzania nimi w sposób odpowiadaj?cy realizacji przedmiotu ?wiadczonej us?ugi.

W?a?ciciel Serwisu gwarantuje dost?p do Serwisu b?d?cego przedmiotem korzystania z Us?ugi, za któr? U?ytkownik wnosi wynagrodzenie abonamentowe, a tak?e jest odpowiedzialny za funkcjonowanie przedmiotowego Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zmiana ceny Us?ugi w trakcie trwania okresu rozliczeniowego jest mo?liwa tylko i wy??cznie za zgod? U?ytkownika, po uprzednim tygodniowym okresie wypowiedzenia maj?cego za przedmiot zmian? warunków wynagrodzenia abonamentowego. Nowe ceny wynagrodzenia abonamentowego obowi?zywa? b?d? wraz z rozpocz?ciem nowego okresu rozliczeniowego.

Obowi?zkiem W?a?ciciela Serwisu, dbaj?cego o sta?y rozwój i zapewnienie funkcjonalno?ci Serwisu, jest dokonywanie aktualizacji zasobów Serwisu. Na czas trwania aktualizacji W?a?ciciel Serwisu zastrzega sobie prawo w czasowym zaprzestaniu ?wiadczenia Us?ugi.

Zaprzestanie ?wiadczenia Us?ugi oraz zablokowanie dost?pu do domeny U?ytkownika dokonane przez W?a?ciciela Serwisu jest mo?liwe tylko w enumeratywnie wyszczególnionych przypadkach, kiedy to U?ytkownik:

a)    U?ywa oraz korzysta z Serwisu, a tak?e posiadanego przez siebie konta w sposób niezgodny z obowi?zuj?cym prawem lub gdy swoim dzia?aniem ra??co narusza dobre obyczaje, ustalone zwyczaje oraz zasady wspó??ycia spo?ecznego.

b)    Dopu?ci? si? naruszenia któregokolwiek z punktów niniejszego Regulaminu, zawartej umowy, je?li tylko takie naruszenie utrudnia lub uniemo?liwia dalsze ?wiadczenie Us?ugi przez W?a?ciciela Serwisu

c)    Zalega z p?atno?ci? wynagrodzenia abonamentowego.

d)    W zg?oszeniu rejestracyjnym poda? nieprawdziwe, lub cho?by niepe?ne dane uniemo?liwiaj?ce w sposób jednoznaczny jego identyfikacj?.

§ 5 PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

U?ytkownik akceptuj?c niniejszy Regulamin wyra?a zgod? na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Us?ugi dla celów korzystania z Us?ugi, a tak?e wystawienia dokumentów rozliczeniowych.

W?a?ciciel Serwisu zobowi?zuje si? do nieudost?pniania danych osobowych podmiotom trzecim, a tak?e zobowi?zuje si? do zachowania szczególnej staranno?ci w celu ochrony danych osobowych przed ich ujawnieniem osobom postronnym.

Wszelkie dane zgromadzone na serwerze W?a?ciciela Serwisu, przechowywane w zwi?zku ze ?wiadczon? Us?ug? stanowi? informacj? poufne i nie b?d? wykorzystywane przez W?a?ciciela Serwisu w innym celu, ni? realizacja Us?ugi oraz dla celów marketingowych, za zgod? U?ytkownika . W?a?ciciel Serwisu nie b?dzie tak?e ujawnia? przedmiotowych danych podmiotom trzecim.

Administratorem zbioru danych osobowych, obejmuj?cych swoim zakresem dane U?ytkowników jest W?a?ciciel Serwisu. W?a?ciciel Serwisu jest uprawniony do powierzania w celu przetwarzania danych podmiotom trzecim, z zachowaniem rygorów okre?lonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z pó?niejszymi zmianami).

Na zasadach okre?lonych przez powszechnie obowi?zuj?ce przepisy prawa U?ytkownik  ma prawo ??dania uzupe?nienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub sta?ego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usuni?cia, je?eli s? one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zosta?y zebrane z naruszeniem prawa albo s? ju? zb?dne do realizacji celu, dla którego zosta?y zebrane, a tak?e ma prawo wniesienia pisemnego ??dania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

 

§ 6 USŁUGI

Warunkiem udost?pnienia Serwisu jest dokonanie p?atno?ci za Us?ug?.

Zamówienie na Us?ug? sk?adane jest poprzez wype?nienie przez U?ytkownika formularza rejestracyjnego, który jest udost?pniony na stronach internetowych W?a?ciciela Serwisu.

Aktywacja Us?ugi dokonywana jest na okres 4 tygodni i nast?puje niezw?ocznie po potwierdzeniu przez W?a?ciciela Serwisu autentyczno?ci danych podanych w formularzu rejestracyjnym przez U?ytkownika. Powy?sze powoduje zawarcie pomi?dzy W?a?cicielem Serwisu a U?ytkownikiem umowy o udost?pnienie zawarto?ci Serwisu oraz rozpocz?cie ?wiadczenia Us?ugi.

Wynagrodzenie abonamentowe podawane jest w walucie Polski Z?oty.

Po odnotowaniu p?atno?ci za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysy?ana jest informacja o aktywowaniu dost?pu do portalu, zawieraj?ca równie? dane dost?powe U?ytkownika.

Wszelkie kwoty stanowi?ce wynagrodzenie abonamentowe podawane s? przez W?a?ciciela serwisu w warto?ci brutto.

Udost?pnione U?ytkownikowi kody dost?pu przeznaczone s? do korzystania z Serwisu przez jednego U?ytkownika, dost?p wi?cej ni? jednego U?ytkownika b?dzie blokowany.

Niekorzystanie z Serwisu nie jest równoznaczne z rezygnacj? ani nie jest podstaw? do nieuiszczania odpowiednich op?at za okres abonamentu.

 

§ 7 PŁATNOŚCI

Cena za okres abonamentu wynosi odpowiednio: 500z? lub  450z? lub 300z? brutto, w zale?no?ci od wybranej opcji abonamentu.

W przypadku us?ugi indywidualnego spotkania Fizjoterapeuty z U?ytkownikiem, na U?ytkowniku ci??y koszt dojazdu Fizjoterapeuty do wyznaczonego miejsca spotkania.

Dost?p do Serwisu jest p?atny z góry za ca?y okres abonamentu.

Przerwy mi?dzy wylogowaniem a ponownym zalogowaniem nie wyd?u?aj? czasu dost?pu do Us?ug.

Wynagrodzenie abonamentowe uiszczane jest na rachunek bankowy W?a?ciciela Serwisu, wskazany w niniejszym Regulaminie, tj.:

Nazwa banku: Idea Bank

Nr rachunku: 71 1950 0001 2006 0629 3310 0002

lub te? za po?rednictwem systemu p?atno?ci elektronicznej.

Za chwil? dokonania w?a?ciwej op?aty uznaje si? chwil? zaksi?gowania na rachunku bankowym nale??cym do W?a?ciciela Serwisu. W uzasadnionych przypadkach chwil? dokonania w?a?ciwej op?aty jest otrzymanie przez W?a?ciciela Serwisu na jego adres e-mail potwierdzenia dokonania przelewu przez U?ytkownika. W tytule przelewu nale?y ka?dorazowo umie?ci? informacje w postaci imienia i nazwiska U?ytkownika, na rzecz którego dokonywana jest op?ata.

Brak uiszczenia przez U?ytkownika wynagrodzenia abonamentowego po up?ywie okresu, za który op?ata zosta?a wniesiona powoduje natychmiastow? blokad? dost?pu do Us?ugi, chyba ?e U?ytkownik ui?ci nale?ne wynagrodzenie abonamentowe na kolejny okres abonamentu. W takiej sytuacji W?a?ciciel serwisu dokona odblokowania dost?pu do Us?ugi.

 

§ 8 REZYGNACJA Z USŁUGI

Nieop?acenie kolejnego okresu abonamentu oznacza automatyczn? rezygnacj? z Us?ugi.. Nie mo?na odst?pi? od zakupu Us?ugi, która zacz??a ju? by? ?wiadczona za zgod? U?ytkownika.

 

§ 9 GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI WŁAŚCICIELA SERWISU

Je?eli w danym okresie trwania abonamentu przerwa w dost?pie do Us?ugi wywo?ana okoliczno?ciami, za które W?a?ciciel Serwisu ponosi odpowiedzialno?? przekroczy ??cznie okres 24 godzin,  na ??danie U?ytkownika dokona niezw?ocznego zwrotu nale?nej cz??ci Wynagrodzenia Abonamentowego, odpowiadaj?cej stosunkowi czasu, w którym Us?uga nie mog?a by? w sposób nale?yty ?wiadczona przez W?a?ciciela Serwisu. U?ytkownik mo?e tak?e za??da? zaliczenia wskazanej cz??ci Wynagrodzenia Abonamentowego na rzecz przysz?ego, jeszcze nie op?aconego abonamentu. ??danie U?ytkownika musi jasno wskazywa?, który z w/w sposobów wybiera, a w przypadku wyboru zwrotu okre?lonej sumy pieni??nej zawiera? numer rachunku bankowego, na który nale?y dokona? zwrotu.

Odpowiedzialno?? W?a?ciciela Serwisu ulega wy??czeniu w przypadku wszelkich szkód wynikaj?cych na skutek si?y wy?szej lub z nieprawid?owego dzia?ania serwerów, na których umieszczone s? dane zwi?zane ze ?wiadczeniem Us?ugi, a które poniós? z tego tytu?u U?ytkownik. Odpowiedzialno?? W?a?ciciela Serwisu pozostaje tak?e wy??czona z mocy przepisów szczególnych, w szczególno?ci z tytu?u przepisów ustawy o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?.

U?ytkownik przyjmuje do wiadomo?ci, ?e nagrania filmowe stanowi? propozycj? wykonywania ?wicze? pomocnych w rehabilitacji. Rezultat ?wicze? zale?ny jest od stanu zdrowia pacjenta, systematyczno?ci, i stopnia niepe?nosprawno?ci. U?ytkownik samodzielne wykonuj?c ?wiczenia bez bezpo?redniego nadzoru fizjoterapeuty, wykonuje je wy??cznie na w?asn? odpowiedzialno??.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkiego rodzaju materia?y, udost?pnione przez W?a?ciciela Serwisu w ramach ?wiadczonej Us?ugi, a tak?e umieszczone na stronach internetowych W?a?ciciela Serwisu, sposób ich przedstawienia – wygl?d, uk?ad korzystaj? z ochrony przewidzianej w ustawie o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pó?niejszymi zmianami) i przys?uguj? wy??cznie W?a?cicielowi Serwisu lub licencjodawcom chyba, ?e co innego wynika z ich tre?ci, okoliczno?ci, a tak?e przepisów szczególnych ogólnie obowi?zuj?cego prawa Rzeczpospolitej Polskiej.

Rozpowszechnianie, kopiowanie, u?ycie, korzystanie z materia?ów okre?lonych ust. 1 powy?ej wymaga pisemnej zgody W?a?ciciela Serwisu pod rygorem odpowiedzialno?ci odszkodowawczej.

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzaniu zmian w Regulaminie i ich obowi?zywaniu po opublikowaniu na stronach internetowych oraz za zgod? U?ytkownika.